Polskie Towarzystwo Badań Irlandystycznych PAIS – Polish Association for Irish Studies


PAIS - Polish Association for Irish Studies

23 października 2019 roku odbyło się w Ambasadzie Irlandii w Warszawie zebranie założycielskie
Polskiego Towarzystwa Badań Irlandystycznych. Powołaliśmy do życia Towarzystwo, które łączy polskich irlandystów, tworząc sprzyjające warunki do współpracy badawczej w kraju i za granicą oraz popularyzacji wiedzy o Irlandii.
Jednym ze zdefiniowanym w Statucie PAIS priorytetów naszej działalności jest:

wspomaganie, organizacja i koordynacja działalności naukowo-badawczej polskiego środowiska irlandystycznego we współpracy z organizacjami, instytucjami i ośrodkami akademickimi i pozaakademickimi, w tym przede wszystkim z Ambasadą Irlandii w Polsce, a także ze środowiskiem akademickim oraz innymi instytucjami lub osobami fizycznymi zainteresowanymi podobną tematyką badawczą za granicą.

Stacks Image 17


FBicon twittericon